Knihovní řád

knihovny Matematického ústavu AV ČR, v.v.i.

Středisko vědeckých informací - knihovna MÚ AV ČR, v.v.i. je oddělením Matematického ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze. Je veřejnou odbornou knihovnou, zapojenou do sítě veřejných knihoven České republiky. Shromažďuje knihovní a informační fondy, zaměřené podle potřeb Matematického ústavu AV ČR,v.v.i. a jiných vědeckých pracovišť v oboru matematických věd v České republice. Knihovna je umístěna v budově MÚ v Žitné ulici 25, Praha 1, půjčovna a studovna jsou umístěny společně v jedné místnosti. Užívat studovnu k činnostem nesouvisejícím s běžným provozem knihovny lze pouze po dohodě s vedoucí knihovny.

Knihovna poskytuje svým uživatelům tyto služby:

Pro potřeby Matematického ústavu AV ČR,v.v.i. knihovna

Půjčovna a studovna jsou přístupny veřejnosti:
    v pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 hod.
    ve středu: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 hod.
    v pátek: 8:00 - 13:00 hod.

Pro pracovníky MÚ AV ČR, v.v.i. je studovna přístupna rovněž
    v úterý: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 hod.
    ve čtvrtek: 13:00 - 15:30 hod.
    v pátek: 13:00 - 14:30 hod.

Výpůjční řád

 1. Uživatelem knihovny se může stát
  1. každý občan ČR způsobilý k právním úkonům,
  2. právnická osoba (organizace),
  3. cizí státní příslušník po předložení platného cestovního pasu nebo povolení k pobytu,
  4. jiná knihovna v ČR prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
 2. Dokumenty se absenčně půjčují
  1. občanům ČR po předložení platného občanského průkazu,
  2. právnickým osobám, potvrdí-li výpůjčku na dokladu o vypůjčených dokumentech razítkem a podpisem knihovníka,
  3. cizím státním příslušníkům, kteří jsou hosty nebo pracovníky badatelské či školské instituce v ČR, pokud se za ně tato instituce zaručí,
  4. jiným knihovnám na základě předepsaného formuláře meziknihovní výpůjční služby platného na území ČR.
  Každý čtenář stvrdí na dokladu o vypůjčených dokumentech svým podpisem, že je obeznámen s výpůjčním řádem, souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, (jméno, datum narození, adresa) pro interní potřeby knihovny MÚ a že v pořádku převzal vypůjčený dokument / vypůjčené dokumenty.
 3. Uživatel může mít vypůjčeno současně nejvýše 5 knihovních jednotek. Není-li pro daný typ dokumentu stanoveno jinak (viz odst. 4), je výpůjční lhůta 4 týdny. Pro pracovníky MÚ AV ČR,v.v.i. nejsou počty vypůjčených knihovních jednotek ani doba výpůjčky omezeny. Těmto pracovníkům se jednou ročně prolongují veškeré půjčené dokumenty tím, že svým podpisem stvrdí aktuální doklad o vypůjčených dokumentech.
 4. Pouze prezenčně se půjčují:
  • veškeré časopisy
  • díla zařazená do příruční knihovny,
  • staré tisky vydané do roku 1800,
  • bohemika vydaná v letech 1801-1870,
  • dokumenty, které jsou ve špatném stavu.
  Staré tisky se půjčují pouze po předložení občanského průkazu a vyplnění zvláštní žádanky.
  Na pracovníky MÚ se ustanovení odstavce 4 vztahují s následujícími úpravami: mohou si absenčně vypůjčit
  • bohemika z let 1801-1870, nesmí je však vynésti z budovy MÚ,
 5. Z literatury určené pouze k prezenčnímu studiu zhotoví na vyžádání pověřený pracovník knihovny xerokopie, a to pro uživatele ze spolupracujících ústavů AV ČR,v.v.i. a z MFF UK v přiměřeném rozsahu zdarma, pro ostatní v ceně podle ceníku vyvěšeného ve studovně. Tyto xerokopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatele a nesmějí být dále šířeny. Xerokopie se nezhotovují z literatury, která by při kopírování mohla být poškozena.
 6. Je-li žádané dílo půjčené, může čtenář požádat o záznam. Jakmile se dokument do knihovny vrátí, knihovna zájemce na jeho žádost telefonicky, e-mailem nebo písemně upozorní. Objednané dokumenty knihovna rezervuje nejvýše 10 dní. V případě záznamu na dokument jsou jej povinni poskytnout žádajícímu uživateli na 1 měsíc i pracovníci MÚ (viz knihovní zákon č. 257/2001 Sb.).
 7. Požádá-li čtenář o prodloužení výpůjční lhůty před jejím uplynutím, může mu knihovna provést prolongaci jen v tom případě, že na dokument nemá záznam jiný zájemce. Prodloužit lze nejvýše třikrát za sebou, poté je nutno předložit vypůjčený dokument a uzavřít novou výpůjčku.
 8. Uživatel není oprávněn vypůjčený dokument půjčovat dalším zájemcům.
 9. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém jej převzal. Vrací-li uživatel půjčený dokument poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně. Za poškozené nebo ztracené dokumenty je knihovna oprávněna požadovat náhradu, a to zpravidla obstaráním téhož díla ve stejném vydání nebo finanční náhradu až do výše nákladů na obstarání jiného exempláře díla (ve výjimečných případech na pořízení reprografické kopie a její vazbu). O formě náhrady rozhoduje vedoucí knihovny.
 10. Pracovník MÚ AV ČR,v.v.i., který odjíždí do ciziny na dobu delší než 2 měsíce, je povinen před výjezdem vypůjčené dokumenty vrátit, případně po dohodě s knihovnou pověřit jiného pracovníka, který umožní k vypůjčeným dokumentům přístup.
 11. Pokud uživatel nevrátí vypůjčené dokumenty ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna za každou knihovní jednotku a každých započatých 7 dní po uplynutí výpůjční doby pokutu ve výši 15,- Kč.
Přestože knihovna není povinna upomínat, zasílá 1. upomínku do týdne, 2. upomínku po třech týdnech a 3. upomínku po osmi týdnech po uplynutí výpůjční doby. Poté následuje soudní vymáhání nevrácených dokumentů, na které čtenáře upozorní ředitelská upomínka. Další výpůjčky budou pozastaveny až do vyrovnání pohledávek.

Ve vyjímečných případech (vážná nemoc, pobyt v nemocnici, úmrtí) může vedoucí knihovny pokutu zmírnit nebo od ní zcela upustit.

Uživateli, který opakovaně nebo hrubým způsobem porušil výpůjční řád, může být na základě rozhodnutí vedoucí knihovny nadále povoleno užívat služeb knihovny pouze prezenčně, anebo je takový uživatel trvale zbaven práva užívat služeb knihovny.

Tento knihovní řád byl projednán s ředitelem Matematického ústavu AV ČR,v.v.i. dne 20. února 2007 a nahrazuje výpůjční řád ze dne 24. září 2002 a vstupuje v platnost 23. února 2007.

 

    Ivona Petrusová
    vedoucí knihovny MÚ AV ČR,v.v.i.

    RNDr. Antonín Sochor, DrSc.
    ředitel MÚ AV ČR,v.v.i.